General Information

Nov 19, 2019

ראש הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית בביקור בכותל המערבי

היום (ב), הגיע מר מר אנדרו ווילר ראש הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות לביקור ראשון בכותל המערבי במסגרת ביקורו בירושלים.